ศาลรธน.นัดวินิจฉัยกม.หลักประกันทางธุรกิจขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 14 ธ.ค.นี้

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ศาลรธน.นัดวินิจฉัยพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 2549 และ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ 2548 ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 14 ธ.ค.นี้

วันนี้ (9 พ.ย.65) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคำร้องที่ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของ นายวิทยา ศุภศิริโภคา อดีตนายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่อท.63/2564 คดีหมายเลขแดงที่ 5534/2564

ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 121 พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 2549 มาตรา 46 วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 27 หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กําหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.

 

และคดีที่ศาลแพ่งส่งคำโต้แย้งของจำเลยในคดีหมายเลขดำที่พ. 1214/2562 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 121 ว่าพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ 2558 มาตรา 22 และมาตรา 81 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 26 และมาตรา 37 หรือไม่

โดยทั้ง 2 คำร้องศาลฯ เห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 58 วรรค 1 และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพุธที่ 14 ธ.ค.65 เวลา 09:30 น.