“คลัง” ปลื้ม “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ฯ” ครั้งที่ 1 ช่วยปชช.กว่า 1.5 หมื่นราย แก้ปัญหาหนี้

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัด “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ประชาชนและผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 ราย โดยผู้ที่เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ขอรับคำปรึกษาด้านการเงินและแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะส่งผลให้การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนประสบความสำเร็จในระยะยาว รองลงมา คือ การขอแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิม การขอสินเชื่อใหม่หรือสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างรายได้เพิ่ม และการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อส่งเสริมการออม การตรวจข้อมูลเครดิต การขาย NPA ของทั้งสถาบันการเงินและบริษัทเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้จำนวนผู้เข้าร่วมงานและขอแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าวยังไม่รวมการดำเนินการในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเพื่อขอแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 113,000 ราย คิดเป็นจำนวนรายการสะสมมากกว่า 273,000 รายการ ซึ่งสามารถจำแนกรายการสะสมตามกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจได้ดังนี้ (1) ผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ร้อยละ 46 (2) ธนาคารพาณิชย์ร้อยละ 39 (3) สถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 14 และ (4) บริษัทบริหารสินทรัพย์ร้อยละ 1

จากความสำเร็จของจำนวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากและผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ต้องการขอรับคำปรึกษาทางการเงินและความรู้ในการประกอบอาชีพ ดังนั้น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐจึงมีแผนที่จะจัดงานครั้งต่อ ๆ ไป อีก 4 ครั้ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจะมีหน่วยงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านรายได้และหนี้สินให้กับประชาชนเข้าร่วมเพิ่มเติมด้วย เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้การจัดมหกรรมสามารถช่วยเหลือประชาชนได้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง โดยมีแผนจะจัดงานครั้งต่อ ๆ ไปอีก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้

ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี วันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

ครั้งที่ 5 จังหวัดสงขลา วันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ในรูปแบบการลงทะเบียนเพื่อขอแก้ไขหรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทาง https://www.bot.or.th/DebtFair

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งต่อ ๆ ไป ซึ่งจะจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งงานครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น โดยแนะนำให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเริ่มงานเพื่อให้สถาบันการเงินหรือหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ สามารถเตรียมข้อมูลได้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือหากท่านใดต้องการความช่วยเหลือ แต่งานมหกรรมไม่ได้จัดขึ้นที่จังหวัดของท่าน สามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากสาขาของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศเช่นกัน