RT คว้าคะแนน CGR ระดับ 4 ดาว “ดีมาก”

เรื่องที่น่าสนใจ

“ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง ” ได้รับคะแนนการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงานของบริษัท มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับดี ควบคู่การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” (Very Good) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021 : CGR)

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว บริษัทได้เข้าร่วมการประเมินเป็นครั้งแรก โดย RT เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้จำนวน 260 บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติในระดับ 4 ดาว หรือ ดีมาก ด้วยคะแนนการประเมินเฉลี่ยโดยรวมทั้งสิ้น 83% สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งในปี 2564 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 716 บริษัท โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 80% จำนวน 4 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส และ การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย แสดงถึงแนวโน้มที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย