Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

สมเด็จพระสังฆราช (แพ นิสฺสเทวมหาเถร)

supachai
(@supachai)
Noble Member Registered

image

สมเด็จพระสังฆราช วัดสุทัศนเทพวราราม ประสูติในรัชกาลที่ ๔ เมื่อวันพุธขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะโรง จุลศักราช ๑๒๑๘ ตรงกับวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๙ บิดาชื่อ นุตร์ มารดาชื่อ อ้น เป็นชาวสวนบางลำภูล่าง อำเภอคลองสาน ธนบุรี

เมื่อพระชนมายุได้ ๑๓ ปี บิดาได้พาไปถวายเป็นศิษย์สมเด็จพระวันรัต (สมบูรณ์) เมื่อท่านยังเป็นพระธรรมวโรดมที่วัดราชบูรณะ พระสังฆราชได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ ไปเล่าเรียนที่วัดทองนพคุณและสำนักอาจารย์โพ วัดเศวตฉัตร

ต่อมาสมเด็จพระวันรัต (สมบูรณ์) อาพาธและมรณภาพ ท่านจึงถวายตัวเป็นศิษย์กับสมเด็จพระวันรัต (แดง) ตามคำแนะนำของสมเด็จพระวันรัต (สมบูรณ์) แล้วไปอุปสมบทที่วัดเศวตรฉัตรเมื่อปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๒๒ ต่อมาได้เรียนพระปริยัติธรรมกับสมเด็จพระวันรัต (แดง) เป็นพื้น แล้วได้ไปเรียนกับสมเด็จพระสังฆราช (สา) ที่วัดราชประดิษฐ์บ้าง

· พ.ศ. ๒๔๑๙ ท่านได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ แต่แปลตกหาได้เป็นเปรียญไม่

· พ.ศ. ๒๔๒๕ ท่านได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมเป็นครั้งที่ ๒ ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ได้เป็นเปรียญ ๔ ประโยค

· พ.ศ. ๒๔๒๘ ท่านได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมเป็นครั้งที่ ๓ ที่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แปลได้อีกประโยค ๑ รวมเป็น ๕ ประโยค

· พ.ศ. ๒๔๓๒ ได้รับพระราชทายสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระศรีสมโพธิ

· พ.ศ. ๒๔๔๑ ท่านได้เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่พระเทพโมฬี

· พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดให้เลื่อนเป็นที่พระธรรมโกษาจารย์

· พ.ศ. ๒๔๕๕ ในหลวงรัชกาลที่ ๖ พระราชทานหิรัญญบัฏ ทรงเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่พระพรหมมุนี

· พ.ศ. ๒๔๖๖ ท่านได้รับพระราชทานสุพรรณบัฏเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่สมเด็จพระพุฒาจารย์

· พ.ศ. ๒๔๗๒ ในหลวงรัชกาลที่ ๗ ได้ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ได้ปกครองคณะสงฆ์ให้เจริญเรียบร้อย ผู้อยู่ในบังคับบัญชาก็ได้รับความผาสุกสำราญชื่นชมยินดี

· พ.ศ. ๒๔๗๙ เมื่อปลัดแขวงว่างลง สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชบพิตร จึงได้มีพระบัญชาย้ายท่านเข้ามาเป็นปลัดคณะแขวงในพระนครท่านได้ทำการในหน้าที่เรียบร้อยตลอดมา

· ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ – ๒๔๗๔ รวม ๔ ศก ท่านได้รับหน้าที่เป็นแม่กองสนามหลวงฝ่ายบาลี ทำการสอบความรู้พระปริยัติธรรมพระภิกษุสามเณรในพระราชอาณาจักร

ในส่วนมหาเถรสมาคม ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการด้วยรูปหนึ่ง ท่านยึดถือข้อที่มุ่งหมายเป็นเป็นสำคัญก็คือถือมติส่วนรวมโดยสมานฉันท์ มีใจมั่นอยู่ด้วยสามัคคีเพราะยึดอุดมคติเช่นนี้จึงทำให้ท่านเป็นที่เคารพในมหาเถรสมาคม

· เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ครั้นถึงรัชกาลปัจจุบัน เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชบพิตร สิ้นพระชนม์ลง ประจวบกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จกลับจากยุโรปได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระราชทานตาลปัตรแฉกประจำตำแหน่งในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและประกาศตั้งในราชกิจจานุเบกษา

· เมื่อทรงเห็นว่าจะไม่สามารถปกครองสังฆมณฑลให้สัมฤทธิ์ผลได้ดังพระราชประสงค์ จึงทรงพระกรุณาตั้งคณะบัญชาการคณะสงฆ์แทนพระองค์ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินศาสนกิจให้ลุล่วงไปด้วยดวามสวัสดีตลอดมา จวบจนเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ออกใช้เป็นกฎหมาย เพื่อประสานนโยบายฝ่ายพุทธจักรแบอาณาจักรให้อนุรูปกันในฐานแห่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่ง สกลสังฆปรินายกในระบอบใหม่นี้ จึงมีพระบัญชาให้เปิดประชุมสมัยสามัญแห่งสังฆสภาขึ้น และได้เสด็จไปเปิดเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันวิสาขบุรณมีที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๕

· วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้เสด็จดับขันธ์สิ้นพระชนม์ลงเมื่อเวลา ๐๓.๐๐ น. ที่ตำหนักวัดสุทัศนเทพวราราม สิริพระชนมายุ ๘๙ โดยปี พระพรรษา ๖๖ ทรงดำรงตำแหน่งสกลสังฆปรินายกได้ ๗ พรรษา

มูลเหตุที่สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) วัดสุทัศนเทพวราราม ทรงสร้างพระกริ่งและพระชัยวัฒน์นั้น

ทรงเล่าว่า เมื่อพระองค์ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระศรีสมโพธิ์ครั้งนั้น สมเด็จพระวันรัต (แดง) สมเด็จพระอุปัชฌาย์ของพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ และครั้งหนึ่งสมเด็จพระวันรัต (แดง) ได้อาพาธเป็นอหิวาตกโรค สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครั้งยังทรงเป็นกรมหมื่นเสด็จมาเยี่ยม เมื่อรับสั่งถามถึงอาการของโรคเป็นที่เข้าพระทัยแล้ว รับสั่งว่า “เคยเห็นกรมพระยาปวเรศฯ เสด็จพระอุปัชฌาย์ของพระองค์อาราธนาพระกริ่งแช่น้ำอธิษฐาน ขอน้ำพระพุทธมนต์แล้วให้คนไข้เป็นอหิวาตกโรคกินหายเป็นปกติ พระองค์จึงรับสั่งให้มหาดเล็กที่ตามเสด็จไปนำพระกริ่งที่วัดบวรนิเวศ แต่สมเด็จฯ ทูลว่าพระกริ่งที่กุฎิมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้าจึงรับสั่งให้นำมาแล้วอาราธนาพระกริ่งแช่น้ำอธิษฐาน ขอน้ำพระพุทธมนต์แล้วนำไปถวายสมเด็จพระวันรัต (แดง) เมื่อท่านฉันน้ำพระพุทธมนต์แล้วโรคอหิวาต์ก็บรรเทาหายเป็นปกติ

ข้าพเจ้าทูลถามว่า พระกริ่งที่อาราธนาขอน้ำพระพุทธมนต์นั้นเป็นพระกริ่งสมัยไหน พระองค์ท่านรับสั่งว่าจำไม่ได้ เข้าใจว่าเป็นพระกิ่งเก่าหรือไม่ก็คงเป็นพระกริ่งของสมเด็จกรมระยาปวเรศฯ องค์ใดองค์หนึ่ง

ตั่งแต่นั้นมา พระองค์ก็เริ่มสนพระทัยในการสร้างพระกริ่งขึ้นเป็นลำดับ ค้นหาประวัติการสร้างพระกริ่งและก็ได้เค้าว่า การสร้างพระกริ่งนี้มีมาแต่โบราณกาลแล้ว เริ่มที่ประเทศทิเบตก่อน ต่อมาก็ประเทศจีนและประเทศเขมรเป็นลำดับ

 

#เหรียญพระสังฆราชแพ
#พระสังฆราชมีความเชี่ยวชาญด้านอะไร
#พระสังฆราชมีความเชี่ยวชาญด้านใด
#พระสังฆราชพระองค์มีความเชี่ยวชาญด้าน
#พระสังฆราชทั้งหมด
#พระสังฆราช ได้รับ แต่งตั้ง ให้ ดำรงตำแหน่ง สูงสุด ในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ
#พระองค์มีความเชี่ยวชาญด้านอะไร
#พระกริ่งสังฆราชแพ

Quote
Topic starter Posted : 16/10/2021 10:04 am
Share: